doc-cate-mii-de-lei-a-cheltuit-pdm-pentru-ca-lupu-sa-adune-29-000-de-semnaturi-1473189234.jpg

(doc) Câte mii de lei a cheltuit PDM pentru ca Lupu să adune 29.000 de semnături

Circa 90 de mii de lei a chel­tuit gru­pul de ini­ția­tivă pen­tru sus­ți­ne­rea lui Marian Lupu la func­ția de pre­șe­dinte al R. Mol­dova ca să colec­teze cele peste 29 000 de sem­nă­turi.

În rapor­tul pri­vind flu­xul mij­loa­ce­lor bănești pre­zen­tat astăzi la Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC), Par­ti­dul Demo­crat din Mol­dova a indi­cat că această sumă a fost donată de depu­ta­ții Ser­giu Sîrbu și Euge­niu Nichi­forciuc.

Banii au fost chel­tu­iți pe com­bus­ti­bil, rechi­zite de birou, ștam­pile și ser­vi­cii ban­care.

Între 2 și 5 sep­tem­brie, gru­pul de ini­ția­tivă a rapor­tat un venit de 90.266,80 lei, obți­nut din dona­ți­ile depu­ta­ți­lor PDM, Ser­giu Sîrbu (50 000 de lei) și Euge­niu Nichi­forciuc (40 000 de lei), dar și a altei per­soane fizice, Olga Erhan (266 de lei), scrie Ziarul de Gardă.

Cea mai mare parte din sumă a fost chel­tu­ită pen­tru com­bus­ti­bil – 87.500 de lei. Rechi­zi­tele de birou, inclu­siv ștam­pi­lele au cos­tat  2.766,80 lei, iar 396,80 lei au fost plătite pen­tru ser­vi­cii ban­care.


Preluat de la: Unimedia.info